Kawasaki Kisen Kaisha (K Line) Logo

Kawasaki Kisen Kaisha (K Line)